หลักสูตร

 

 หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาจำนวน 5 หลักสูตร คือ

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (Instrumentation and Automation Engineering Technology)
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (Mechanical and Automotive Engineering Technology)
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (Industrial and Logistics Engineering Technology)
  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical Process Engineering Technology)
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (Material and Process Engineering Technology)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและผลิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเฉพาะทางสาขาวิศวกรรมควบคุมให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเป็นสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแถบนั้นเป็นอย่างดี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2567

สาขาวิชา

หลักสูตร

ระดับ

ประเภทหลักสูตร

เอกสารแนบ

   เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

 (รอการอัพเดต)

   เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

 (รอการอัพเดต)

   เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

 (รอการอัพเดต)

   เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

 (รอการอัพเดต)

   เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
(ต่อเนื่อง 3 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

 (รอการอัพเดต)

   เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

 (รอการอัพเดต)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562

สาขาวิชา

หลักสูตร

ระดับ

ประเภทหลักสูตร

เอกสารแนบ

   เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557

สาขาวิชา

หลักสูตร

ระดับ

ประเภทหลักสูตร

เอกสารแนบ

   เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย