หลักสูตร

 

 หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาจำนวน 5 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (Instrumentation and Automation Engineering Technology) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (Mechanical and Automotive Engineering Technology) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (Industrial and Logistics Engineering Technology) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical Process Engineering Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (Material and Process Engineering Technology) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและผลิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเฉพาะทางสาขาวิศวกรรมควบคุมให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเป็นสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแถบนั้นเป็นอย่างดี

 

สาขาวิชา

หลักสูตร

ระดับ

ประเภทหลักสูตร

เอกสารแนบ

   เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย

   เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ปริญญาตรี

ภาษาไทย