เกี่ยวกับคณะ

ประวัติการก่อตั้ง

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ก่อตั้งเมื่อวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2556 จากความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและผลิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเฉพาะทางสาขาวิศวกรรมควบคุมให้กับประชากรในท้องที่ภาคตะวันออก โดยเป็นสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแถบนั้นเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีสาขาวิชาทั้งหมด 5  สาขาวิชา คือ

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 5 หลักสูตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  (Chemical Process Engineering Technology)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
  (Mechanical and Automotive Engineering Technology)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
  (Industrial and Logistics Engineering Technology)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
  (Material and Process Engineering Technology)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
  (Instrumentation and Automation Engineering Technology)

 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 1 หลักสูตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)