เกี่ยวกับคณะ

 

ประวัติการก่อตั้ง    

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ก่อตั้งเมื่อวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2556 จากความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและผลิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเฉพาะทางสาขาวิศวกรรมควบคุมให้กับประชากรในท้องที่ภาคตะวันออก โดยเป็นสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแถบนั้นเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีสาขาวิชาทั้งหมด 5  สาขาวิชา คือ

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (Instrumentation and Automation Engineering Technology)

  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (Mechanical and Automotive Engineering Technology)

  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (Industrial and Logistics Engineering Technology)

  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical Process Engineering Technology)

  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (Material and Process Engineering Technology)