นโยบายบริหารคณะ

 

นโยบายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2558

   1.การพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกและงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ปรากฏ อันจะนำมาซึ่งเครือข่ายทางวิชาการในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคณะฯ

  2.การพัฒนาบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้มีวัฒนธรรมและสมรรถนะในการทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อส่วนรวม มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และยึดประโยชน์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ตั้ง

  3.การพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ  มีมาตรฐานตอบรับระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  มีการสร้างทักษะในการทำงานและการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง และเข้าถึงซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสาขาวิชา

  4.การพัฒนาด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อให้มีผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคม สามารถเสริมสร้างรายได้เพื่อใช้ในการพัฒนาคณะฯ

  5.การพัฒนาด้านบริหารจัดการแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีข้อมูล พร้อมเพรียงสำหรับการตัดสินใจ และลดการใช้ทรัพยากร

  6.การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาเป็นคนดีและเก่ง ยึดจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง