ผลงานที่ผ่านมา

 

ผลงานที่ผ่านมา

ชื่องานปีงบประมาณผู้ว่าจ้าง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงาน”
บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
2563บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
Word, Excel, Power Point” บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
2563บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
ทดสอบ Study of Conductive PP/CB Composites2562ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก2562บริษัท อาร์ซี - ฟิมล์ จำกัด
ผสม Composite2562บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
การเตรียมคอมปาวด์ PLA/GP2562ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
การกดอัดขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ PP/ACB2562ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
การเตรียมยางคอมปาวด์และทดสอบสมบัติเชิงกล2562ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
การเตรียมคอมปาวด์ ABS/GP2562ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
ทดสอบสมบัติแรงดึง 2562มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
Effect of de - z-crete on the corrosion of copper - Preliminary study2562บริษัท จีนอส อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด
ทดสอบ Poly (lactic acid) /Graphene Conductive Composite2562ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
PLA compounding (twin screw extruder) 2562บริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย)จำกัด
Prepartion and Characterization of Polypropylene Acetylene/Graphene Hybrid Nanocomposites2561ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
Coke Formation and Deposition on Radiant Coils Surface and Anti-Coke Coating Technologies for Radiant Coils Surface of Naphtha Steam Cracking Furnaces2561บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีระบบประมวลผลสถานะและการผลิตเครื่องจักร Manufacturing Execution System MESและ หรือระบบสมองกลฝังตัว Embedded System2561กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Pokyetherimide/Graphene Nanocomposites2561ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
การเตรียมยางคอมปาวด์และทดสอบสมบัติเชิงกล2561ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
Conductive Poly (lactic acid) /Graphene Nanocomposite 2561ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
ทดสอบแรงดึงของวัสดุ 2560โรงเรียนกำเนิดวิทย์
ชุดสาธิตจำลองการไหม้จากความร้อน2560บริษัท ไทยเรียลเทค จำกัด
3D conductive filament for 3D printer2560ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
PP/Graphene และ ABS/Graphene composite2560ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส
Compound NR - Si 2560นางสาวกัญญารัตน์ บุญสมวงศ์