“พระราชบัญญัติและข้อบังคับ”

พระราชบัญญัติและข้อบังคับ

  1. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร

  2. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ ศ ๒๕๖๒

  3. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551