ภาพกิจกรรม A12

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ก่อตั้งเมื่อวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2556 จากความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและผลิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเฉพาะทางสาขาวิศวกรรมควบคุมให้กับประชากรในท้องที่ภาคตะวันออก โดยเป็นสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแถบนั้นเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีสาขาวิชาทั้งหมด 5  สาขาวิชา