โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ โดยมีวิทยากรจากบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) และมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งระยะเวลาในการอบรมเริ่มตั้งแต่ วันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องEAT23(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยงานทางวิศวกรรม) ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง