ประมวลภาพกิจกรรม งานสัมมนาการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม #EAT_KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ร่วมกับ สอวช. สวทช. และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry: Hi-Fi) โครงการย่อยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม(Technology  for Industry: Tech-Fi)
ณ ห้องสร้อยเพชร โรงเรียนโกลเด้นซิตี้ ระยอง วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

☀ Download ภาพกิจกรรม  #EAT_KMUTNB