ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง“อัคคีภัย สาเหตุของอัคคีภัย การระงับเหตุอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ”