ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

         ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา พรหมสาขา ณ สกลนคร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล Best Paper AWARD จากงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (The 3rd KU SRC Annual Conference) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ชยุตม์ บรรเทิงจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี