“KMUTNB Open House 2021” แบบวิถีใหม่

“KMUTNB Open House 2021” แบบวิถีใหม่

เส้นทางสู่อนาคตที่เราเลือกได้ 12-13 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าชมได้ผ่านช่องทาง

👉 https://openhouse.kmutnb.ac.th/…