วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อเวลา 8.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตระยอง เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษา

เนื่องในวันที่ 18 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพทางสุริยคติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 216 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทร มหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทว มหามกุฏ วิทยมหาราช” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จึงจัดงาน “พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง”

ทั้งนี้ ตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมเข้าพิธีวางพานพุ่ม เพื่อถวายราชสักการะต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย