การอบรมโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ Non-Degree หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

การอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี กิจกรรมเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพ “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หรือ  Boiler”  ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม -2 พฤศจิกายน 2562 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6 วัน ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดย “ผศ.ดร.จักฤษณ์ เสณีตันติกุล” รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในเช้าวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 นำโดยท่านวิทยากร “ดร. ไชยรัตน์ เมฆแก้ว” ให้ความรู้ในโครงการอบรม ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมจำนวน 30 คน