คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน)

          เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. คณะวิศวกรรมศาสตรืและเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเชิงสหกิจและโครงการวิจัยพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน)  ณ ห้องประชุม EAT33 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง
          เนื่องด้วยบริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัท กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด ในกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ที่มีเขตพื้นที่ลงทุนด้านอุตสาหกรรมใหม่ในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์เพื่อสมัครเข้าลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเชิงระบบสหกิจและวิจัยพัฒนากับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใหนักศึกษาเข้าฝึกงาน พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในโครงการ โดยเปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานสายงานที่สำคัญอันเป็นการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานจริงในอนาคต