บริษัท ไทยคาร์โก้ จำกัด (สุวรรณภูมิ)

โครงการการรับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ประจำปี 2561 ณ บริษัท ไทยคาร์โก้ จำกัด (สุวรรณภูมิ)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง เข้ารับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ประจำปี 2561 และเยี่ยมชม กิจกรรมการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี