บริษัท แม็กซ์เทค เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

โครงการการรับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ประจำปี 2561 ณ บริษัท แม็กซ์เทค เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สถาพร อยู่สมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง เข้ารับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.วิทยาเขตระยอง เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ   ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี