บริษัท เพียร์สัน เอ๊ดคูเคชั่น อินโดไซน่า จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ร่วมต้อนรับ บริษัท เพียร์สัน เอ๊ดคูเคชั่น อินโดไซน่า จำกัด

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าต้อนรับ Simon Young Portfolio Director – Asia และ Jantima Hiraga Country Manager Thailand & Cambodia ผู้แทนบริษัท เพียร์สัน เอ๊ดคูเคชั่น อินโดไซน่า จำกัด จากประเทศอังกฤษ (บริษัทที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำทั่วโลก ด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ตามมาตรฐานการพัฒนาแรงงานด้วยระบบ Business and Technicaian     Education Council) และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง