บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ร่วมศึกษาดูงาน บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียมาจัดการด้วยไส้เดือนดิน  บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี