บริษัท สยามมิชลิน จำกัดและชุมชนหนองละลอก

โครงการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านงานไฟฟ้า และการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับงานไฟฟ้าครัวเรือนให้กับชุมชน ร่วมกับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัดและชุมชนหนองละลอก

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.จักกฤษณ์ เสณีตันติกุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง เข้าร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านงานไฟฟ้า และการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับงานไฟฟ้าครัวเรือนให้กับชุมชน กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัดและชุมชนหนองละลอก ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย สถานประกอบการและชุมชนที่ดี