บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

โครงการการรับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ประจำปี 2560 ณ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ธนภณ เจียรณัย รักษาการประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการและโลจิสติกส์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง เข้ารับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ประจำปี 2560 ณ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ   ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี