บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 อาจารย์จารุวัลย์ ไชยานุพงศ์ รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์และสหกิจศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย กับ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี