บริษัท ซีพีแรม จำกัด

โครงการการรับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ประจำปี 2560 ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 อาจารย์เจนจิรา สุขมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง เข้ารับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ประจำปี 2560 ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ   ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี