บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)

โครงการหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย ร่วมกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.จักกฤษณ์ เสณีตันติกุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยกับผู้แทนบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการกับคณะ