ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

โครงการการรับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ประจำปี 2561 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 อาจารย์สุดาวรรณ ลี่ไพฑูรย์ รักษาการประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและ  โลจิสติกส์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง เข้ารับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ประจำปี 2561 และเยี่ยมชมพื้นที่การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พื้นที่ขนาด 6,340 ไร่ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ   ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อไป