ติดต่อคณะ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

19 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

โทรศัพท์: 0-2555-2000 ต่อ 2085