ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ (ทุกโครงการ) ปีการศึกษา 2560

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560  ที่งานการเงิน กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง หรือที่งานการเงินกองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรุงเทพฯ (ซื้อเอกสารในวันและเวลาราชการเท่านั้น) และกรอกข้อมูลในเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ให้สมบูรณ์พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานอื่นๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีออนไลน์ โดยใช้ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ได้ที่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ONLY@EAT”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้จัดโครงการการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ONLY@EAT” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดความเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านภาพถ่ายที่สื่อความหมายถึงความเป็นวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมีเพียงที่ มจพ. วิทยาเขตระยองเท่านั้น หลักเกณฑ์การประกวด คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด : - บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับชั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง คุณสมบัติของการประกวดภาพถ่าย : - เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตัล SLR (Single Lens Reflect) กล้องคอมแพ็คหรือกล้องมือถือ ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล - เป็นภาพบรรยากาศ การเรียน การสอน การวิจัย ชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมของนักศึกษา ที่ถ่ายในบริเวณ มจพ. วิทยาเขตระยอง แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของความเป็นสถานศึกษาชั้นนำ ระดับนานาชาติ น่าสนใจ น่าเข้าศึกษา เทียบเท่าหรือดีกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก - ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ แต่ห้ามทำการตกแต่งภาพให้ผิดไปจากความเป็นจริง - ส่งภาพในรูปแบบ Digital File Format Tiff,

MOU for Academic Cooperation Signing Ceremony between DANA Spicer (Thailand) Ltd. and Faculty of Engineering and Technology, KMUTNB.

The signing ceremony of the Memorandum of Understanding for academic cooperation between DANA Spicer (Thailand) Ltd. and Faculty of Engineering and Technology, KMUTNB. On Tuesday, March 14th, 2017: Asst.Prof. Preecha Ong-aree (Acting Dean of Faculty) and Mr. Timothy John Klaus (Managing Director of DANA Spicer (Thailand) Ltd.) signed the MOU, which is especially contributed to