พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2560

บรรยากาศพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2560           รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์    ศิลป์จารุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำวิทยาเขตระยอง ประธานในงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 213 ปี ( 18 ตุลาคม 2560)  เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในการนี้ยังมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา  เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ.วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560                    

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ps610_2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ต.102 และ ต.153pm102153 (1)

ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ (ทุกโครงการ) ปีการศึกษา 2560

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560  ที่งานการเงิน กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง หรือที่งานการเงินกองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรุงเทพฯ (ซื้อเอกสารในวันและเวลาราชการเท่านั้น) และกรอกข้อมูลในเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ให้สมบูรณ์พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานอื่นๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีออนไลน์ โดยใช้ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ได้ที่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560