ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมจากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโควตาสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ปี2561

สกรศ.(EEC)เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

คณะผู้บริหารสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกรศ.)ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารของคณะฯให้การต้อนรับ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาโครงการโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม จากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โควตาเครือข่ายภาคตะวันออก

เหล่ากาชาดระยองและคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยม นายพลวัฒน์ ชัยพิลา นักศึกษาปี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ เด็กนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ หรือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมจากสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาสถานศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออก