ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อเขียน(สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ปวช. และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโครงการรับตรงสอบข้อเขียน ปี2561

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้นำ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับทุนรัฐบาลไทย ชาวเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้นำ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับทุนรัฐบาลไทย ชาวเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ความรู้ เปิดกว้างวิสัยทัศน์ ซึ่ง มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้รับการยอมรับและมีความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมใน Eastern Economic Corridor (EEC) มาโดยตลอด โดยมี อาจารย์จารุวัลย์ ไชยานุพงศ์และคณาจารย์คณะฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา