สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EAT) มจพ. วิทยาเขตระยอง ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2016 AMM Asia Technical Competion ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จารุวรรณ ตั้งต้นสกุลวงศ์ นาย ชลัมพล รัตนเสถียร นาย ศรชัย มั่งมี นาย กรกฤช ลัญฉกร นาย ชฎาธาร พงษ์เดช สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EAT) มจพ. วิทยาเขตระยอง ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2016 AMM Asia Technical Competion ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัล The best idea award ด้านการออกแบบรถโดยสารเพื่อการสัญจรบริเวณชายหาด Yalong bay

ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย”

ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการ "การจัดการความรู้ด้านการวิจัย" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น อาคารเรียนรวม ห้อง CB501

กำหนดการรายงานพบที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557กำหนดการรายงานพบที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

กำหนดการรายงานพบที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557  ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EAT) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กำหนดการรายงานพบที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557  ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EAT) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กำหนดการรายงานพบที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

21 กุมภาพันธ์ 2557 - นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EnET) และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโพลิเมอร์ (PoET) ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับทัศนคติในการทำงาน ก่อนออกฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 โดยมีวิทยากร คือ คุณสราวุธ โสหา มาให้ความรู้ ประสบการณ์จริง และเป้าหมายสำหรับการฝึกทำงานของนักศึกษาในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน ประสบความสำเร็จและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึกงานครั้งนี้ให้เต็มที่          

บรรยากาศสัมภาษณ์โควตาเรียนดี พื้นที่ภาคตะวันออก (8 กุมภาพันธ์ 2557)

บรรยากาศวันสัมภาษณ์นักเรียนโควตาเรียนดีในพื้นที่ภาคตะวันออก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนมัธยามตากสิน จ.ระยอง