สำนักงานคณบดี

 

           

 •  อาจารย์ สามัญ คำภาแก้ว
 • รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • คุณธัญญพัทธ์ การสมทบ
 • Thanyapat Karnsomtop
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • คุณมนัสนันท์ มีทรัพย์ทอง
 • Manussanunt Mesupthong
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • คุณภุมรินทร์ สาคเรศ
 • Pommarin Sakaret
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • คุณณิขนันทน์ หร่องคำภา
 • Nikanun Rongkhampa
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • คุณอุไรรัตน์ เอี่ยมเจริญ
 • Urairat Aiemcharoen
 • นักวิชาการเงินและบัญชี

 • คุณชุติมา ละอองแก้ว
 • Chutima Laonglaew
 • นักวิชาการพัสดุ

 • คุณจุฑามาศ อร่ามแสง
 • Juthamas Aromsang
 • นักวิชาการพัสดุ

 • คุณศิริญา นาคาวงศ์
 • Siriya Nakawong
 • นักวิชาการศึกษา

 • คุณกรรณิกา สุขสำราญ
 • Kannika Sootsumran
 • นักวิชาการศึกษา

 • คุณชนัญชิดา บุญลาภ
 • Chananchida Bunlarp
 • นักวิชาการศึกษา

 • คุณวุฒิชัย ช่วยรอด
 • Wutthichai Chouyrod
 • นักวิชาการศึกษา

 • คุณกานต์นธี ตันตวาที
 • Kannatee Tuntawatee
 • วิศวกรเครื่องกล

 • คุณกชกร อาจอาษา
 • Kotchakorn Art-asha
 • วิศวกร

 • คุณภาณุวัฒน์ จงรับกลาง
 • Panuwat Jongrabklang
 • วิศวกรไฟฟ้า

 • คุณพิเชษ อายุครุฑ
 • Phichet Aryukhrut
 • พนักงานขับรถ