About Wutthichai Chouyrod

This author has not yet filled in any details.
So far Wutthichai Chouyrod has created 26 blog entries.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อเขียน(สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ปวช. และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโครงการรับตรงสอบข้อเขียน ปี2561

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ร่วมแสดงผลงานโปรเจ็ค และสหกิจศึกษา ในงานThe 9th Instrumentation, Control, and Automation Senior Project Conference (ICA SP-CON 2018) ณ.หอประะชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์ วิศวฯ มจพ.

คณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ามาศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ามาศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์สามัญ คำภาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้นำ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับทุนรัฐบาลไทย ชาวเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้นำ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับทุนรัฐบาลไทย ชาวเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ความรู้ เปิดกว้างวิสัยทัศน์ ซึ่ง มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้รับการยอมรับและมีความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมใน Eastern Economic Corridor (EEC) มาโดยตลอด โดยมี อาจารย์จารุวัลย์ ไชยานุพงศ์และคณาจารย์คณะฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา