About author

This author has not yet filled in any details.
So far author has created 25 blog entries.

ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ (ทุกโครงการ) ปีการศึกษา 2560

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560  ที่งานการเงิน กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง หรือที่งานการเงินกองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรุงเทพฯ (ซื้อเอกสารในวันและเวลาราชการเท่านั้น) และกรอกข้อมูลในเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ให้สมบูรณ์พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานอื่นๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีออนไลน์ โดยใช้ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ได้ที่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ONLY@EAT”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ได้จัดโครงการการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ONLY@EAT” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดความเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านภาพถ่ายที่สื่อความหมายถึงความเป็นวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมีเพียงที่ มจพ. วิทยาเขตระยองเท่านั้น หลักเกณฑ์การประกวด คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด : - บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับชั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง คุณสมบัติของการประกวดภาพถ่าย : - เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตัล SLR (Single Lens Reflect) กล้องคอมแพ็คหรือกล้องมือถือ ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล - เป็นภาพบรรยากาศ การเรียน การสอน การวิจัย ชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมของนักศึกษา ที่ถ่ายในบริเวณ มจพ. วิทยาเขตระยอง แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของความเป็นสถานศึกษาชั้นนำ ระดับนานาชาติ น่าสนใจ น่าเข้าศึกษา เทียบเท่าหรือดีกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก - ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ แต่ห้ามทำการตกแต่งภาพให้ผิดไปจากความเป็นจริง - ส่งภาพในรูปแบบ Digital File Format Tiff,