NY_Card_5x7i_03-3
        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ก่อตั้งเมื่อวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2556 จากความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและผลิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเฉพาะทางสาขาวิศวกรรมควบคุมให้กับประชากรในท้องที่ภาคตะวันออก โดยเป็นสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแถบนั้นเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีสาขาวิชาทั้งหมด 5  สาขาวิชา คือ

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (Instrumentation and Automation Engineering Technology)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (Mechanical and Automotive Engineering Technology)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (Industrial and Logistics Engineering Technology)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical Process Engineering Technology)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (Material and Process Engineering Technology)

ปรัชญา:

พัฒนาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้ถึงพร้อมด้วยเทคโนโลยี

ปณิธาน:

มุ่งมั่นจัดการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคตะวันออก

วิสัยทัศน์:

แหล่งวิทยาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำระดับประเทศ ที่บ่มเพาะบัณฑิตทางด้านสาขาวิศวกรรมควบคุมซึ่งได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม

พันธกิจ

ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา งานวิจัย และงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อัตลักษณ์: 

บัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะทางที่ถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้และจรรยาบรรณอันดีงาม

เอกลักษณ์: 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นพัฒนาทักษะวิชาชีพทั้งในห้องเรียนและภาคสนามอุตสาหกรรม

นโยบายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2558

1.การพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกและงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ปรากฏ อันจะนำมาซึ่งเครือข่ายทางวิชาการในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคณะฯ

2.การพัฒนาบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้มีวัฒนธรรมและสมรรถนะในการทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อส่วนรวม มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และยึดประโยชน์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ตั้ง

3.การพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ  มีมาตรฐานตอบรับระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  มีการสร้างทักษะในการทำงานและการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง และเข้าถึงซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสาขาวิชา

4.การพัฒนาด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อให้มีผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคม สามารถเสริมสร้างรายได้เพื่อใช้ในการพัฒนาคณะฯ

5.การพัฒนาด้านบริหารจัดการแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีข้อมูล พร้อมเพรียงสำหรับการตัดสินใจ และลดการใช้ทรัพยากร

6.การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาเป็นคนดีและเก่ง ยึดจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง

Chinese kiteskites
kites for salekites for kids