คณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ามาศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ามาศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์สามัญ คำภาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา