สกรศ.(EEC)เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

คณะผู้บริหารสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกรศ.)ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารของคณะฯให้การต้อนรับ