คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพและป้องกันระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561