โครงการอบรมเสวนา “แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา