เหล่ากาชาดระยองและคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยม นายพลวัฒน์ ชัยพิลา นักศึกษาปี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ เด็กนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561