ขอประชาสัมพันธ์วิชาเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอประชาสัมพันธ์วิชาเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครับ
120413605 Design Thinking for Engineer
120213123 Embedded Programming for Startup
120213401 User Experience and User Interface Design

About the Author: