ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง