โรงพยาบาลมงกุฏระยองเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง

ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมงกุฏระยองเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง EAT 32 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง

  

  

About the Author: