กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ (ทุกโครงการ) ปีการศึกษา 2560

 1. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ตั้งแต่
  วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 กรกฎาคม 2560  ที่งานการเงิน กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
  จังหวัดระยอง หรือที่งานการเงินกองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  พระนครเหนือ กรุงเทพฯ (ซื้อเอกสารในวันและเวลาราชการเท่านั้น) และกรอกข้อมูลในเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ให้สมบูรณ์พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานอื่นๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 2. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีออนไลน์ โดยใช้ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ได้ที่ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 กรกฎาคม 2560
 3. ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30-17.00 น.
 4. ให้นักศึกษาใหม่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น. และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ เวลา 10.30 – 15.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยจะไม่ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้กับผู้ที่มีเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน
 5. ให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้

– วันที่ 1-11 สิงหาคม 2560       กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

– วันที่ 2-5  สิงหาคม 2560       โครงการปรับพื้นฐาน

– วันที่ 19   สิงหาคม 2560        พิธีบายศรีสู่ขวัญ

– วันที่ 16  กันยายน 2560         กิจกรรมสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าฯ

About the Author: