ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 1/2559

ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 1/2559

***นักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้ำซ้อนติดต่องานวิชาการห้อง EAT-20 ภายในวันที่ 25 พ.ย. 59***