สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EAT) มจพ. วิทยาเขตระยอง ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2016 AMM Asia Technical Competion ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดี กับ
อาจารย์จารุวรรณ ตั้งต้นสกุลวงศ์
นาย ชลัมพล รัตนเสถียร
นาย ศรชัย มั่งมี
นาย กรกฤช ลัญฉกร
นาย ชฎาธาร พงษ์เดช
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EAT) มจพ. วิทยาเขตระยอง
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2016 AMM Asia Technical Competion
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้รับรางวัล The best idea award ด้านการออกแบบรถโดยสารเพื่อการสัญจรบริเวณชายหาด Yalong bay

723

897 812 784 722