ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย”

ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น อาคารเรียนรวม ห้อง CB501 EAT_KM_Research