รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 70

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 70

คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก และกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกทางวิศวกรรมวัสดุ หรือเทียบเท่า
และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต
หรือวิศวกรรมที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

รายละเอียด