รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 34 และ 35

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 34 และ 35

คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก และกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกทางวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงควบคุม หรือวิศวกรรมเครื่องมือวัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงควบคุม หรือวิศวกรรมเครื่องมือวัด หรือวิศวกรรมอัตโนมัติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด