ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกทดลองทางด้านการยศาสตร์และความปลอดภัย

( สำเนา )
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกทดลองทางด้านการยศาสตร์และความปลอดภัย
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกทดลองทางด้านการยศาสตร์และความปลอดภัย ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์ รายการชุดฝึกทดลองทางด้านการยศาสตร์และความปลอดภัย จำนวน  ชุด
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานอธิการบดี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ณ ห้องสำนักงานคณบดี EAT๒๐ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ณ ห้องสำนักงานคณบดีEAT๒๐ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือข่าวประกวดราคา www.kmutnb.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๖๒-๗๐๐๐-๒ ในวันและเวลาราชการ
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
อธิการบดี
สำเนาถูกต้อง
(นาง ชูติมา วัฒนสุทธิ)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ชูติมา วัฒนสุทธิ นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557