กำหนดการรายงานพบที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557กำหนดการรายงานพบที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

กำหนดการรายงานพบที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 
ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EAT)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

กำหนดการรายงานพบที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

กำหนดการรายงานพบที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 
ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EAT)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

กำหนดการรายงานพบที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

กำหนดการรายงานพบที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557