ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

21 กุมภาพันธ์ 2557 – นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EnET) และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโพลิเมอร์ (PoET) ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับทัศนคติในการทำงาน ก่อนออกฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

photo 1โดยมีวิทยากร คือ คุณสราวุธ โสหา มาให้ความรู้ ประสบการณ์จริง และเป้าหมายสำหรับการฝึกทำงานของนักศึกษาในช่วงระยะเวลา 2 เดือน

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน ประสบความสำเร็จและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึกงานครั้งนี้ให้เต็มที่